Rolne

UBEZPIECZENIE ROLNE RAWICZ

Obowiązkowe ubezpieczenie rolne

Ubezpieczenie skierowane jest do rolników – osób fizycznych, w posiadaniu których znajduje się gospodarstwo rolne a także budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenia te są ubezpieczeniami obowiązkowymi, których zakres reguluje Ustawa za dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003r.)

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia powstaje w dniu objecia w posiadanie gospodarstwa rolnego. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy.

Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika, osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osób, które pracując w gospodarstwie rolnym wyrządziły szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.
Zakresem ubezpieczenia objęte jest

 • odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia;
 • szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolników i użytkowanych w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia powstaje w dniu pokrycia budynku rolniczego dachem. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy.
Ubezpieczeniem objęte są budynki:

 • o powierzchni powyżej 20 metrów kwadratowych
 • których stan techniczny nie osiągnął 100% normy zużycia
 • nieprzeznaczone do rozbiórki na podstawie decyzji właściwych organów
 • niebędące namiotami i tunelami foliowymi

Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego.

Dobrowolne ubezpieczenie rolne

Ubezpieczeniem mogą być objęte:

 • zwierzęta gospodarskie (konie, bydło, trzoda chlewna, owce, kozy, drób, zwierzęta futerkowe),
 • pojazdy wolnobieżne z wyjątkiem ciągników rolniczych oraz przyczep,
 • sprzęt rolniczy (narzędzia oraz niepodlegające rejestracji maszyny rolnicze),
 • materiały i zapasy (materiały opałowe, budowlane, części zamienne do sprzętu rolniczego, nawozy sztuczne i środki ochrony roślin, pasze i odżywki dla zwierząt),
 • ziemiopłody (zmagazynowane na terenie siedliska płody rolne),
 • ruchomości domowe oraz stałe elementy domu mieszkalnego,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków rolnika oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie rolnym.

Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe wskutek działania ognia i innych zdarzeń losowych, a ponadto w przypadku:

 • ruchomości domowych i stałych elementów – kradzież z włamaniem, rozbój,
 • zwierząt gospodarskich – padnięcie i ubój z konieczności wskutek choroby lub wypadku,
 • pojazdów wolnobieżnych – kolizja, kradzież z włamaniem, rozbój,
 • sprzętu rolniczego – przepięcie.