Ubezpieczenie OC

komunikacja porównanie cenowe Rawicz

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim – pokrywa koszty zarówno zniszczonego mienia, jak i wyrządzonych szkód osobowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest obowiązkowym ubezpieczeniem dla wszystkich właścicieli zarejestrowanych pojazdów. W dniu zakupu samochodu kierowca jest zobligowany do wykupienia obowiązkowej ochrony ubezpieczeniowej.

Kogo chroni ubezpieczenie OC?

 • Ubezpieczonego – od ponoszenia finansowych konsekwencji spowodowanych przed kierowcę szkód wobec osób trzecich.
 • Poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych – zapewnia świadczenie odszkodowawcze z tytułu poniesionych szkód na osobie i w mieniu, których sprawcą jest ubezpieczony kierowca.

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

Zakres ochrony ubezpieczeniowej OC określa ustawa z 22 maja 2003roku o obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych. Sumy gwarancyjne a więc maksymalna wysokość odszkodowania wynosi: 5 mln euro za szkody na osobach,

 • 1 mln euro za szkody w mieniu.

Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z OC jeśli:

 • kierowca spowodował wypadek w stanie po użyciu alkoholu, po użyciu środków odurzających bądź pod wpływem substancji psychotropowych,
 • pojazd w momencie wypadku prowadziła osoba nie mająca do tego uprawnień,
 • w momencie wypadku właściciel nie dysponował aktualnym przeglądem technicznym pojazdu.

Kiedy można wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC?

 • gdy aktualna umowa ubezpieczenia OC dobiega końca,
 • przy zakupie samochodu,
 • w momencie wyrejestrowania pojazdu.

Wypowiedzenie umowy OC należy złożyć nie później niż na 1 dzień przed upływem okresu 12 miesięcy trwania umowy, osobiście lub listownie (przez Pocztę Polską). Jeśli pojazd ma więcej niż jednego właściciela, na wypowiedzeniu muszą znaleźć się podpisy wszystkich właścicieli.

Kierowco pamiętaj!

Każda przerwa w ubezpieczeniu obowiązkowym OC skutkuje karą: Od 1 stycznia 2014 roku kary za brak ważnego ubezpieczenia OC ustalone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wynoszą:

 • 670 zł, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu wynosi do 3 dni,
 • 1680 zł, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu wynosi od 4 do 14 dni,
 • 3360 zł, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu trwa powyżej 14 dni.

Kierowca musi kupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla zarejestrowanego pojazdu nawet jeśli samochód stoi nieużywane w warsztacie lub garażu.